Regulamin sklepu.
§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.lareka.pl (dalej zwany Sklepem) prowadzony jest przez LAreka Larinets Sp.K. z siedzibą przy ul.Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 , 37-700 Przemyśl, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425644, będącą płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 795-25-25-570 i REGON: 180865542.
2. Sklep prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż  na odległość akcesoriów meblowych i budowlanych, zwanymi dalej Towarami.
3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym, zwaną dalej Klientem jest konsument ( w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego zgodnie z którym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) lub osoba nieposiadającą statusu konsumenta.
4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu klient powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, 
b. Włączoną obsługę Java Script, 
c. Aktywny adres e-mail.
5. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.
6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki.
7. Do każdego zamówienia wystawiamy dowód zakupu paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT. 

§ 2.
Składanie zamówień i płatności

1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Złóż zamówienie". 
W sklepie  zakupów mogą dokonywać zarejestrowani i niezarejestrowani Klienci. 
2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia  złożone w dni robocze po godzinie 12.00, w soboty, niedziele i święta są  przetwarzane następnego dnia roboczego. Na zapytania telefoniczne i  złożone drogą elektroniczną odpowiadamy od poniedziałku do piątku od  godz. 9 do 16. 
4. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:
    - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia
    - w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy. 
4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
    - gotówka przy odbiorze
    - przelew bankowy z dowolnego banku.
   
§ 3.
Czas i koszt dostawy

1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego kurierem Siódemka, lub UPS na adres wskazany przez Klienta i na jego koszt. 
Koszt przesyłki ustalany jest  w zależności od wagi i wielkości towaru. 
Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi:
Przesyłka standardowa w kształcie prostopadłościanu do 30kg , Maksymalna dopuszczalna długość jednego boku paczki nie może przekroczyć 120cm, a suma wymiarów wszystkich boków nie może przekroczyć 220cm.
KURIER SIÓDEMKA – 16zł brutto (przelew) ,  20zł brutto (pobranie do 1000zł – płatność przy odbiorze)
Przesyłka niestandardowa do 30kg
– maksymalne wymiary poszczególnych boków opakowania:
– długość do 270,00 cm
– suma długości i obwodu do 330,00 cm
– przesyłka nie jest zapakowana w opakowanie kartonowe z tektury falistej o kształcie prostopadłościanu jeśli i/lub posiada wystające elementy i/lub zawiera luźne, ciężkie elementy i/lub zawiera płyny w tym chemikalia i/lub opakowanie ma nieregularne kształty i/lub opakowanie jest owalne, cylindryczne, o lepkiej powierzchni i/lub opakowanie jest kartonem z tektury falistej o kształcie prostopadłościanu jednak jest owinięte folią stretch
KURIER UPS – 44zł brutto (przelew), 50zł (pobranie – płatność przy odbiorze)
2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie (po wcześniejszym umówieniu).
3. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Czas realizacji obejmuje czas przygotowanie towaru do wysyłki oraz czas jego dostarczenia przez przewoźnika. 
4.  Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać przesłany do Sprzedającego. 

§ 4.
Zwroty

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedającemu rzeczy w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa.
2. Klient, który odstąpił od umowy może odesłać zamówiony towar do sklepu, na adres podany w paragrafie 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu. Koszt odesłania produktu do sklepu ponosi Klient.
3. Sklep oświadcza, że nie przyjmuje towarów wysłanych na jego koszt. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do siedziby Sprzedającego.
4.  W pisemnym oświadczeniu, podpisanym przez zwracającego, należy podać:
     - nazwisko i imię Klienta;
     - dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość);
     - numer zamówienia;
     - nazwę, numery, ilość, Towarów, które są zwracane;
     - jeśli Klient chce, by pieniądze zostały przelane na jego konto, to również nr konta i dane właściciela konta.
5. Sklep zwróci  Klientowi zwrot kosztów ceny za Towar i jego dostawę do klienta. Zwrot nastąpi w ciągu 10 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu Klienta.
6. W przypadku pozostałych Klientów, nieposiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego. 


§ 5.
Reklamacje

1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodność dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sklep o stwierdzonej niezgodności.
2. Sklep w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie mu przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu i opisem reklamacji.
4. Reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Sklepu podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu za pośrednictwem Poczty Polskiej (paczka ekonomiczna).
5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sklep naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Wzór dokumentu reklamacji znajduje się na stronach www.lareka.pl w dziale "Regulamin sklepu".
6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.
7. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem lareka-aosiadla@o2.pl lub pod numerem telefonu (+48) 605-250-497.

§ 6
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) informujemy, że dane osobowe naszych Klientów są przechowywane w zbiorze danych LAREKA, której administratorem jest LAreka Larinets Sp.K. z siedzibą przy ul. Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 , 37-700 Przemyśl.
2. Dane osobowe zbierane są wyłącznie na potrzeby LAreka Larinets Sp.K. i przetwarzane w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
3. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz ma prawo sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby LAreka Larinets Sp.K. .

§ 7
Postanowienia końcowe

1.  Zawartość strony www.lareka.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego.
2. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. Zmianami).
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
4. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 

Do pobrania:
© LAreka Larinets. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Sklep korzysta z mechanizmu Cookies (Ciasteczek). Korzystanie z naszego sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że zgadzają się Państwo na używanie tego mechanizmu.