Regulamin sklepu
§ 1. 
Postanowienia ogólne 
 
   1. Sklep internetowy działający pod adresem www.lareka.pl (dalej zwany Sklepem) prowadzony jest przez LAreka Larinets Sp.K. z siedzibą przy ul. Bakończycka 9, 37-700 Przemyśl, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000425644, będącą płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 795- 25-25-570 i REGON: 180865542. 
   2. Sklep prowadzi, za pośrednictwem sieci Internet, sprzedaż na odległość akcesoriów meblowych i budowlanych, zwanymi dalej Towarami. 
   3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-sty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). 
   4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, przy czym zmiana taka nie dotyczy towarów objętych już przyjętymi zamówieniami danego Klienta.  
   5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. 
   6. Firma LAreka Larinets Sp.K. zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust.4, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. 
   7. Do każdego zamówienia wystawiany dowód zakupu paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP. 8. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Kupującym a Sklepem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 
 
 
§ 2. 
Składanie zamówień i płatności 
 
   1. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Złóż zamówienie". 
W sklepie zakupów mogą dokonywać zarejestrowani i niezarejestrowani Klienci. 
   2. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego. 
   3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godzinie 12.00, w soboty, niedziele i święta są przetwarzane następnego dnia roboczego. Na zapytania telefoniczne i złożone drogą elektroniczną odpowiadamy od poniedziałku do piątku od godz. 9 do 16. 
   4. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:
 - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia
 - w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy. Nie realizujemy zamówień na podstawie potwierdzeń przelewów. 
   5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 - gotówka przy odbiorze
 - przelew bankowy z dowolnego banku. 
   6. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez LAreka Larinets Sp.K. jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego. 
   7. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów Kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa. 
   8. W przypadku zamówień powyżej 3 000 PLN płatnych gotówką przy odbiorze Sklep ma prawo uzależnić przyjęcie zamówienia do realizacji od wpłaty zaliczki przez Kupującego. 
   9. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 
  10. Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne. 
 
 
§ 3. 
Czas i koszt dostawy 
 
   1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego kurierem DPD na adres wskazany przez Klienta i na jego koszt. 
Koszt przesyłki ustalany jest w zależności od wagi i wielkości towaru. 
Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi: 
Przesyłka do 30kg , maksymalne wymiary poszczególnych boków opakowania: 
– długość do 140,00 cm 
– szerokość do 80,00 cm 
– wysokość do 80,00 cm 
– suma wszystkich wymiarów (długość [cm] + szerokość [cm] + wysokość [cm]) = do 220,00 cm 
KURIER DPD – 24,60zł brutto (przelew) , 30zł (pobranie – płatność przy odbiorze) 
   2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową z możliwością bezpłatnego odbioru towaru w siedzibie (po wcześniejszym umówieniu). 
   3. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia określony w dniach roboczych. Jest to czas od momentu złożenia zamówienia do chwili jego wysłania do klienta. Termin realizacji liczony jest bez sobót, niedziel i świąt. 
   4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przesyłki jej uszkodzenia.
  5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego. 
 
 
§ 4. 
Zwroty 
 
   1. Klient nie może anulować zamówienia, po wysłaniu przez Sklep zamówionego Towaru. 
   2. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkty (Dz.U. nr 22 poz. 271 z 2000 roku z późn. zm.), Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od odebrania przesyłki, pod warunkiem, że produkt nie był używany i jest w oryginalnym opakowaniu. Odstąpienie następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia, które należy dołączyć do odsyłanej przesyłki. 
   3. Zwrot Towarów wynikający ze skorzystania z prawa odstąpienia następuje staraniem i na koszt Klienta. 
   4. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. 
   5. Zwroty będą rozpatrywane na podstawie przesłanego, wraz z Towarem, paragonu lub faktury. 
   6. W pisemnym, podpisanym przez zwracającego, oświadczeniu należy podać: 
 - nazwisko i imię Klienta; 
 - dokładny adres (ulica, numer domu, kod, miejscowość); 
 - numer zamówienia; 
 - nazwę, numery, ilość, Towarów, które są zwracane; 
 - powód zwrotu danego Towaru; - jeśli Klient chce, by pieniądze zostały przelane na jego konto, to również nr konta i dane właściciela konta. 
   7. Zwracany Towar musi być przesłany w oryginalnym i kompletnym opakowaniu oraz nie może nosić śladów użytkowania (w tym montażu itp.). 
   8. Sklep gwarantuje Klientowi zwrot kosztów ceny za Towar i jego dostawę do klienta. Zwrot nastąpi w ciągu 10 dni roboczych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu Klienta. 
   9. Zwracany Towar należy odesłać na adres Sklepu. 
 
 
§ 5. 
Reklamacje 
 
   1. W przypadku wad Towaru stwierdzonych po jego przyjęciu (innych niż uszkodzenia opisane w pkt. V. ust.5 Regulaminu), Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę nie później niż 7 dni od dnia otrzymania przesyłki. 
   2. Do złożenia reklamacji niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT) wraz z wypełnionym we właściwy sposób formularzem reklamacji. Bez załączonego, właściwie wypełnionego formularza reklamacje nie będą rozpatrywane. 
   3. Formularz reklamacji w wersji do wydrukowania znajduje się na stronach www.lareka.pl w dziale "Regulamin sklepu". 
   4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania odesłania wadliwego towaru, celem określenia przyczyny i rodzaju wady. Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w treści reklamacji, aby ten wysłał kuriera po towar. 
   5. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, rozpatrywane będą tylko i wyłącznie po przedstawieniu protokołu szkodowego spisanego w obecności spedytora, przy odbiorze przesyłki. 
   6. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni. 
   7. Wszelkie wątpliwości związane z reklamacjami można wyjaśniać pod adresem larekaaosiadla@o2.pl lub pod numerem telefonu (+48) 605-250-497. 
 
 
§ 6 
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych. Jednocześnie chcemy zapewnić Państwa, że dbamy o bezpieczeństwo danych i korzystamy z nich wyłącznie dla celów prowadzonej działalności. 
 
Informujemy, że: 
 
   1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma LAreka Larinets Sp.k. z siedzibą w Przemyślu, ul.Bakończycka 9, zwana w dalszej części ADO. 
 Można się z nami skontaktować: 
- pisemnie na adres: Przemyśl 37-700, ul.Bakończycka 9 
- telefonicznie, pod numerem: 605250497 
- e-mailowo, pod adresem: annaosiadla@lareka.pl 
 
   2. Państwa dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w następujących celach: 
- realizacji umowy, której są Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed jej zawarciem w oparciu o Art 6 ustęp 1 lit b) RODO 
- dokonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Państwa zgodami w oparciu o Art 6 ustęp 1 lit a) RODO 
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze Art 6 ustęp 1 lit c) RODO 
- dochodzenia, realizacji lub zabezpieczenia roszczeń wobec klienta Art 6 ust 1 lit f) RODO 
- marketingowych, w tym do przesyłania zamówionych newsletterów oraz informacji handlowych w oparciu o Art 6 ustęp 1 lit f) RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. 
 
   3. Państwa dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług (np. Dostawcy, kurierzy, obsługa prawna, obsługa IT, obsługa księgowa, obsługa płatności, banki) i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Dane osobowe mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 
   4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 
• trwania umowy oraz czas niezbędny do wykonania tej umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń oraz przez okres realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, 
• do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, 
• przez czas określony w obowiązujących w stosownym zakresie przepisów prawa, 
• do czasu przedawnienia możliwych roszczeń, 
 
   5. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do tzw. Państw trzecich w rozumieniu RODO. 
 
   6. Na mocy definicji RODO ust.4 pkt.4 Państwa dane nie będą poddawane procesowi profilowania. 
 
   7. Posiadacie Państwo prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych, 
 
   8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania jednej lub wielu czynności zgodnych z celem przetwarzania wyszczególnionym w pkt.2 niniejszej klauzuli informacyjnej. 
 
 
 § 7 
 Postanowienia końcowe 
 
   1. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z 2002 roku). 
   2. Zawartość strony www.lareka.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumienie art. 543 Kodeksu Cywilnego. 
   3. Prawem właściwym dla umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sklepem, a Klientem jest prawo polskie, w szczególności przepisy Ustawy z dnia 2 marca 2000r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 r., Nr 22, poz. 271 z późn. Zmianami). 
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa.
   5. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.). 
 
 
Pliki do pobrania:
 
  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W FIRMIE   Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych w firmie - POBIERZ

  Formularz reklamacyjny   Formularz reklamacji produktu - POBIERZ


© LAreka Larinets. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.
Sklep korzysta z mechanizmu Cookies (Ciasteczek). Korzystanie z naszego sklepu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że zgadzają się Państwo na używanie tego mechanizmu.